Hình ảnh K3N Tĩnh Huấn 2017: VNSAC05 / VNSAC06

Primary tabs

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh kỹ niệm K3N Tĩnh Huấn 2017:  VNSAC05 / VNSAC06

 

https://photos.app.goo.gl/LEmlg8mBami7a72v1