Hình Ảnh Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolo 2015

Primary tabs

Xin Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolo  Ngày 23, tháng Giêng, 2015