Hình Ảnh K3N - 2016

Primary tabs

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh kỹ niệm K3N Tĩnh Huấn 2016:  VNSAC03 / VNSAC04

https://goo.gl/photos/urTU6uFWYuHdSx396